وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5866
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5866
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5866
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5866
کلاس پرواز
Y

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
4539
کلاس پرواز
E