ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
3310
کلاس پرواز
E

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
E

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
Y

نفت
شرکت هواپیمایی
نفت
مدل
Fokker
شماره پرواز
2522
کلاس پرواز
E