تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6227
کلاس پرواز
Y

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
Boeing
شماره پرواز
CH4085
کلاس پرواز
Y