کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6904
کلاس پرواز
Q

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6904
کلاس پرواز
Q

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5854
کلاس پرواز
Y