کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
CH7060
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7060
کلاس پرواز
Y